İHALE İLANI
EŞME İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Eşme ilçesine bağlı köy yollarına (26-km. birinci kat; 15.6-km. ikinci kat) asfalt kaplama yapımı işlerinde kullanılmak üzere 31.200-m3 temel malzeme, 2.860-m3 A tipi (19-25) asfalt mıcırı, 1.588-m3 B tipi (13-19) asfalt mıcırı alımı işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
 
1-İdarenin
: Eşme İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a) Birliğin adı ve adresi
: Eşme İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı EŞME-UŞAK
b) telefon ve faks numarası
: 0 276 414 10.02- 0 276 414 1174
2-İhale konusu İşin
 
a) niteliği, türü ve miktarı
Eşme ilçesine bağlı köy yollarına (26-km. birinci kat; 15.6-km. ikinci kat) asfalt kaplama yapımı işlerinde kullanılmak üzere 31.200-m3 temel malzeme, 2.860-m3 A tipi (19-25) asfalt mıcırı, 1.588-m3 B tipi (13-19) asfalt mıcırı alımı işi.
b) İşin Yapılacağı yer
: Ekli Listede belirtilen Eşme ilçesi köy yolları.
c)İşe başlama ve işi bitirme tarihi
:Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür. Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
:
a) yapılacağı yer
: Birlik Toplantı Salonu. Hükümet Konağı kat: 2. Katı Eşme UŞAK
b) tarihi ve saati
17.04.2018 Salı Saat 11:00
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya meslek odası belgesi.(İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yıla ait olacaktır.)
c) Teklif veremeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden  bir ay öncesine kadar düzenlenmiş belgenin aslı.
e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden  bir ay öncesine kadar düzenlenmiş, belgenin aslı.
f) Şartname ile birlikte örneği verilen teklif mektubu.
g) Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) Ortak girişim olması halinde,  (b), (c), (i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
i) İdari Şartnamenin 8 İnci ve 9 uncu maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini İdareye teslim edecektir. Ancak istekliler mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri kapsamında sunacaktır.
j) İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
4.2- İstekliler ihaleye ilişkin olarak istenilen belgelerin aslına uygunluğunu ihale saatinden önce İdarenin yetkili personeli tarafından “İdarece aslı görülmüştür.” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen örneklerini, teklif mektubunu, işin şartnamesinde belirtilen 
teknik personel bildirimi, Yapı Araçları taahhütnamesi ile şartnamesinin 18 nci maddesinde belirtildiği şekilde en geç ihale saatine kadar İdareye ibraz edeceklerdir.
4.3- İşin projesi, ihale sonucuna göre ihaleyi alacak olan firmaya verilecektir.
4.4-İş Deneyim Belgesi:
4.5-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5.1- İhale konusu işin tamamı ya da bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
5.2- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
6- İhale Dokümanları ve Açıklamalar: İhale dökümanı Eşme İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği sekreterliği odasında görülebilir ve aynı zamanda aynı adresten 500,00 TL. (Beşyüz-Tür Lirası),  bedelle makbuz karşılığında temin edilebilir. İhale dokümanını almayanlar ihaleye katılamazlar.
7-Teklifler en geç  ihale ilanının 3. maddesinin (b) bendinde belirtilen tarih ve saate kadar alındı belgesi karşılığı Eşme İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
8- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9- . “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”
10- İhale dokümanını satın aldığına dair belge
11- İsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere işinde adını belirtmek kaydıyla geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar Banka teminatı veya Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Eşme Şubesinde bulunan 30084548-5004 nolu teminat hesabına yatırılacak Makbuzla, banka teminatını veya makbuzu ihale dokümanları ile birlikte vereceklerdir
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
13- Bu iş için avans verilmeyecektir.
14- Yüklenicinin işi %100 bitirilmesini müteakip, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yerinde tespit yapılarak, işin usulüne uygun %100 bitirildiğinin raporla tespit edildikten sonra yasal kesintiler yapılarak, ilgili firmaya Eşme Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ödenecektir. Ancak ödenek aktarımı gibi gecikmeler söz konusu olduğunda, yüklenici ödeneğin aktarımını beklemek zorundadır. İdarenin bu konuda her hangi bir yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.  
15- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerin tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16- İdare 28.04.2007 tarih 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabiidir. İhale aşamasında bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.
17- Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.
            İlan Olunur.
                                                               Murat ÖZDEMİR
                                                                  Kaymakam
                                                                Birlik Başkanı