İHALE İLANI
                                            EŞME İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Eşme İlçesine Bağlı 52 köye 36.750-m2 kilitli beton parke taşı döşemesi (kilitli beton parke taşı ve temel malzemesini yüklenici temin edecek ve döşeme işçiliğini yapacaktır.) yapımı işi İhale İlanı
 
1-İdarenin
: Eşme İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a) adresi
: Eşme İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği. Hükümet Konağı
  EŞME-UŞAK
b) telefon ve faks numarası
: 0 276 414 10.02- 0 276 414 1174
2-İhale konusu İşin
 
a) niteliği, türü ve miktarı
: Eşme İlçesine Bağlı 52 köye 36.750-m2 kilitli beton parke taşı döşemesi (kilitli beton parke taşı ve temel malzemesini yüklenici temin edecek ve döşeme işçiliğini yapacaktır.) yapımı işi.
b) İşin Yapılacağı Yer
:Eşme İlçesine bağlı 52 köy. İdari şartnamenin 12. Maddesinin C fıkrasında yer alan köyler.
c) İşe Başlama ve İşi Bitirme Tarihi
:Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür. Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
:
a) yapılacağı yer
: Birlik Toplantı Salonu. Hükümet Konağı Kat:2 Eşme UŞAK
b) tarihi ve saati
: 14.02.2019  Perşembe Günü Saat:11.00
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya meslek odası belgesi.(İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yıla ait olacaktır.)
c) Teklif veremeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
      2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş belgenin aslı.
e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş, belgenin aslı.
f) Şartname ile birlikte örneği verilen teklif mektubu.
g) Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) Ortak girişim olması halinde,  (b), (c), (i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
i) İdari Şartnamenin 8 İnci ve 9 uncu maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini İdareye teslim edecektir. Ancak istekliler mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri kapsamında sunacaktır.
j) İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
4.2- İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslına uygunluğu ihale saatinde önce İdarenin yetkili personeli tarafından “İdarece aslı görülmüştür.” Veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen örneklerini, teklif mektubunu, işin şartnamesinde belirtilen teknik personel bildirimi, Yapı Araçları taahhütnamesi, işin şartnamesinde belirtilen iş deneyim belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte işin şartnamesinin 18 nci maddesinde belirtildiği şekilde en geç ihale saatine kadar İdareye ibraz edeceklerdir.
4.3- İşin projesi, ihale sonucuna göre ihaleyi alacak olan firmaya verilecektir.
4.4-İş Deneyim Belgesi: İsteklinin Son 10 (on) yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. İş deneyim belgelerinin  noter onaylı sureti veya asılları verilmek zorundadır.
 4-5.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Benzer iş olarak iş deneyim belgesinin 27961 sayılı Resim gazetede yer alan benzer iş gruplarından A.V. Grup karayolu işleri (Altyapı-Üstyapı) grubu yapım işleri kabul edilecektir.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5.1- İhale konusu işin tamamı ya da bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
5.2- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
6- İhale Dokümanları ve Açıklamalar: İhale dokümanı Eşme İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği sekreterliği odasında görülebilir ve aynı zamanda aynı adresten 750,00 TL. (Yediyüzelli-Türk Lirası) bedelle makbuz karşılığında temin edilebilir. İhale dokümanını almayanlar ihaleye katılamazlar.
7-Teklifler en geç 14.02.2019 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’a kadar alındı belgesi karşılığı Eşme İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
8- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9- . “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”
10- İhale dokümanını satın aldığına dair belge
11- İsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere işinde adını belirtmek kaydıyla geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar Banka teminatı veya Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Eşme Şubesinde bulunan 30084548-5004 nolu teminat hesabına yatırılacak Makbuzla, banka teminatını veya makbuzu ihale dokümanları ile birlikte vereceklerdir
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
13- Bu iş için avans verilmeyecektir.
14- Yüklenicinin işin %33’ nü tamamladığında ilk hak edişi; %33’ nü tamamladığında ikinci hak edişi ve %34’ nü tamamladığında son hak edişi raporla tespit edildikten sonra yasal kesintiler yapılarak, ilgili firmaya Eşme Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ödenecektir. Ancak ödenek aktarımı gibi gecikmeler söz konusu olduğunda, yüklenici ödeneğin aktarımını beklemek zorundadır. İdarenin bu konuda her hangi bir yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.  
15- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerin tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16- İdare 28.04.2007 tarih 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabiidir. İhale aşamasında bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.
17- Teklifler KDV hariç olarak verilecektir
            İlan Olunur.
                                                              Murat ÖZDEMİR
                                                                  Kaymakam
                                                              Birlik Başkanı